Regulamin konferencji

Agenda
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w serii stacjonarnych konferencji Dynamics 365. Kierunek: AI, organizowanych przez firmę ANEGIS Sp. z o.o.

2.

Dynamics 365. Kierunek: AI, to cykl czterech spotkań odbywających się w:

Gdańsku (23.04.2024) w hotelu Grano,

Wrocławiu (08.05.2024) w hotelu Novotel/Ibis,

Katowicach (15.05.2024) w hotelu Mercury,

Krakowie (22.05.2024) w Centrum Microsoft.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin lub miejsc poszczególnych konferencji.

4.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli firm poszukujących rozwiązań biznesowych, z wyłączeniem partnerów Microsoft, firm IT oraz firm wdrażających systemy ERP, CRM i inne oprogramowanie informatyczne.

5.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

6.

Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai

§ 2 Definicje

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom nadano następujące znaczenie:

1. Regulamin

oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai

2. Konferencja

Oznacza serię stacjonarnych spotkań Dynamics 365. Kierunek: AI organizowanych w różnych miastach Polski.

3. Organizator

ANEGIS Sp. z o.o.  Centrum Południe, ul. Powstańców Śląskich 17, bud. D, 53-332 Wrocław

4. Rejestracja

Zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji za pośrednictwem wypełnionego Formularza rejestracyjnego.

5. Formularz rejestracyjny

Formularz dostępny pod adresem https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai#rejestracja

6. Potwierdzenie zgłoszenia

Komunikat wysłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w czasie Rejestracji.

7. Uczestnik

Osoba fizyczna reprezentujący firmę, zarejestrowana do udziału w Konferencji.

§ 3 Definicje
1.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai#rejestracja

2.

W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai powinien wypełnić i wysłać Formularz rejestracyjny, podając dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP,  adres mailowy oraz numer telefonu.

3.

Procedura potwierdzenia lub odrzucenia rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu przez Uczestnika wypełnienia Formularza rejestracyjnego na Dynamics 365. Kierunek: AI, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu jego przesłania, Organizator wyśle na adres e-mail podany przez Uczestnika wiadomość elektroniczną, która będzie zawierać decyzję o przyjęciu jego udziału w Konferencji lub o odrzuceniu jego zgłoszenia. Decyzja o odrzuceniu zgłoszenia zostanie podjęta na podstawie kryteriów określonych w punktach 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

4.

Z udziału w Konferencji wykluczeni są partnerzy Microsoft oraz inne firmy z obszaru IT.

5.

W Konferencji może wziąć udział jednorazowo maksymalnie 4 pracowników z jednej firmy.

§ 4 Zmiany w programie Konferencji
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji.

2.

Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów dostępnych na stronie internetowej Konferencji, a także poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy wskazany przy Rejestracji.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia zakończenia Konferencji.

§ 5 Zmiany w programie Konferencji
1.

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§ 6 Nagrywanie i fotografowanie
1.

Wizerunek uczestnika konferencji będzie podczas wydarzenia nagrywany oraz rejestrowany. Dotyczy to materiałów audio i video oraz fotografowania podczas trwania wydarzenia.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów audio, wideo i fotograficznych z konferencji we własnych celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz informacyjnych. Celem jest marketing bezpośredni Administratora jako jego Prawnie uzasadniony interes.

3.

Uczestnicy nie mają prawa do wynagrodzenia ani innych roszczeń w związku z wykorzystaniem ich wizerunku w materiałach powstałych podczas konferencji.

§ 7 Klauzula informacyjna
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest ANEGIS Sp. z o.o. Centrum Południe, ul. Powstańców Śląskich 17, bud. D, 53-332 Wrocław.

2.

Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

3.

Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane również na podstawie ich zgody do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.

4.

Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.

5.

Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.

Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

8.

Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

9.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne   pod adresem: Polityka prywatności (link https://www.anegis.com/pl/polityka-prywatnosci)

§ 8 Postanowienia końcowe
1.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.

Szczegółowy program Konferencji umieszczony jest na stronie internetowej Konferencji.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://www.anegis.com/pl/kierunek-ai

6.

Organizator ma  prawo zmiany postanowień Regulaminu.

Partner wydarzenia

Microsoft Poland

Partnerzy medialni

ERP-view.pl
magazyn-it.pl
erp24.pl
erp24.pl