Obowiązki środowiskowe - jakie zobowiązania ma polski przedsiębiorca?

Czytaj dalej

Wraz ze wzrostem świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko i zmian klimatycznych przedsiębiorstwa muszą zwracać większą uwagę na ślad, który zostawiają na środowisku. Stan środowiska jest bowiem wypadkową, obok procesów naturalnych, presji antropogenicznej z obszarów przemysłowych i aglomeracji miejskich, w których kumulują się oddziaływania człowieka. Czy przedsiębiorstwa biorą pod rozwagę wpływ, jaki mają na środowisko? Jakie obowiązki środowiskowe muszą wypełniać? Jak przedsiębiorcy mogą mierzyć i ograniczać działania szkodliwe dla środowiska i człowieka?

Społeczna odpowiedzialność biznesu w ciągu ostatnich lat objęła szczególnie swoim oddziaływaniem środowisko naturalne. Na ten kierunek wpłynęła nie tylko większa świadomość społeczeństwa w obszarze wpływu gospodarki na środowisko czy korzyści wizerunkowe dla firm, ale przede wszystkim prawo. 

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

Polski ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwa szereg obowiązków środowiskowych i regulacji np. w zakresie gospodarowania odpadami i partycypacji w kosztach ich utylizacji czy emisji zanieczyszczeń. Część przepisów została wprowadzona w efekcie regulacji unijnych, ponieważ członkostwo w Unii Europejskiej obliguje państwa do przestrzegania ustanowionych przez nią przepisów środowiskowych.

Gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady przemysłowe, w ramach gospodarowania odpadami mają obowiązek składać sprawozdania środowiskowe do Bazy Danych Odpadkowych (BDO)(1).

W rejestrze muszą umieścić ilość i rodzaj wytwarzanych przez siebie odpadów, które trafiają do środowiska naturalnego. Od 2021 roku bazę trzeba uzupełniać online na stronie bdo.mos.gov.pl.

W 2023 roku, podyktowana unijnym pakietem odpadowym, ma ruszyć Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) (2), która zakłada m.in. przeniesienie odpowiedzialności finansowej na producentów odpadów opakowaniowych – firmy, które importują, nabywają wewnątrzwspólnotowo lub produkują opakowania i artykuły sprzedawane w opakowaniach na terenie Polski mają ponosić około 80% kosztów zbiórki, segregacji, recyklingu i utylizacji opakowań. Pozostałe koszty będą pokrywały samorządy lub Skarb Państwa.

Część przepisów, która reguluje ROP, obowiązuje już od stycznia 2021 – pełny start programu przesunęły opóźnienia legislacyjne wynikające z pandemii koronawirusa. Warto sprawdzać na bieżąco wytyczne ROP w zakresie produktów, które obejmie ta opłata środowiskowa.

Emisja zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z emisją zanieczyszczeń wyprowadzanych do środowiska naturalnego muszą się z nich rozliczać i rejestrować je w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) (3).

Raporty o emisji szkodliwych substancji powinny zostać złożone do końca lutego każdego roku za ubiegły rok kalendarzowy. Przedsiębiorca musi umieścić w rejestrze m.in. urządzenia, instalacje, których użytkowanie wytwarza szkodliwe substancje, wielkość emisji, wielkość produkcji i charakterystykę surowców i paliw emitujących gazy i pyły, odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

Kontrola emisji i koncentracji pyłów w powietrzu

Wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031), za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, ustanowiono kryteria dotyczące granicznych wartości koncentracji pyłów zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i miejscach pracy, szczególnie pracy w warunkach przemysłowych.

Przestrzeganie norm jakościowych powietrza jest ważne z punktu widzenia zdrowia człowieka i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Badania wskazują, że szkodliwe warunki powietrza:

  • obniżają koncentrację i wydajność pracowników; wzrasta ryzyko wypadku przy pracy i chorób związanych z przebywaniem w zapylonym środowisku, a co za tym idzie – absencji pracowników,
  • obniżają żywotność maszyn, które szybciej się zużywają i wymagają częstych napraw; ich awarie powodują przestoje w produkcji.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania norm jakości powietrza i stałej kontroli, szczególnie istotnych z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia, stężenia pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5. Pyły są mieszaniną różnych cząstek, które różnią się wielkością i dzielą tym na frakcje. PM10 składa się z cząstek o aerodynamicznej wielkości poniżej 10 mikrometrów. PM2,5 zawiera cząstki o wielkości 2,5 mikrometrów, które mogą przedostawać się do krwiobiegu.

Systemy kontroli stężenia pyłów w powietrzu

Przedsiębiorstwa realizują obowiązek monitorowania stężenia zanieczyszczeń w powietrzu między innymi z pomocą stacji i czujników pomiarowych oraz urządzeń przenośnych do pomiaru jakości powietrza. Jednak nadzór manualny nad pomiarami nie dostarcza danych na bieżąco i z każdego miejsca jednocześnie. W kontroli i pomiarach sprawdza się sieć IoT i aplikacje, które pobierają i dostarczają dane z czujników automatycznie do urządzeń mobilnych pracowników, którzy mogą z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja do mierzenia jakości powietrza

Z myślą o ułatwieniu monitorowania parametrów powietrza zespół ANEGIS opracował aplikację do mierzenia jakości powietrza - Air Quality Measuring Application, która:

  • gromadzi dane na temat poziomu stężenia PM10 i PM2,5 z czujników urządzeń pomiarowych zamontowanych w miejscach, które podlegają nadzorowi warunków pracy,
  • odczytuje pomiary temperatury i wilgotności powietrza w halach produkcyjnych i pomieszczeniach biurowych.

Aplikacja automatycznie łączy się z siecią IoT i pobiera dane w dogodnym dla pracownika czasie, analizuje je i wizualizuje. Może wyświetlać dane dla jednego urządzenia lub łączyć dane z wielu urządzeń, zestawiać je i podawać wartości uśrednione.

Aplikacja umożliwia stałą i dokładną kontrolę parametrów powietrza bez konieczności dokonywania pomiarów manualnie przez pracowników w miejscu pomiaru. Pozwala na bieżąco reagować na zmiany w parametrach, aby dostosowywać je do standardów i dbać o bezpieczeństwo pracowników, ciągłość pracy i jakość produktów.

Informacje przekazywane przez aplikację można skoordynować z aplikacjami Dynamics 365, aby zapewnić pełną wydajność procesów, nieprzerwaną pracę maszyn i zespołu.

W Dynamics 365 Supply Chain Management ważnym elementem jest kontrola sieci IoT i reagowanie na informacje spływające z urządzeń – integracja aplikacji do pomiaru parametrów powietrza daje dodatkowe informacje o warunkach, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produkcję.

Dodatkowo przetwarzanie danych gromadzonych w aplikacji przez algorytmy sztucznej inteligencji w usłudze Azure Machine Learning Studio pomoże poznać dynamikę zmian w parametrach powietrza i wyszukać przyczyny zwiększonej/zmniejszonej wilgotności, temperatury czy zapylenia powietrza.

Koncepcja ekoefektywności

Kontrola i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń środowiska jest działaniem ekoefektywnym.

Ekoefektywność to połączenie koncepcji wytwarzania wartości rynkowej z uwzględnieniem wpływu na środowisko – w efekcie powstaje wartość zarówno dla społeczeństwa, jak i przedsiębiorstwa przy utrzymaniu najmniejszego możliwego wpływu na środowisko.

Eksperci twierdzą, że istnieje korelacja między konkurencyjnością a poziomem ekoefektywności przedsiębiorstwa, tj. ekoefektywność jest niezbędna dla zachowania wysokiego poziomu konkurencyjności, ponieważ na rynku przetrwają jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne i odpowiedzialne względem społeczeństwa (4). Wypełnianie obowiązków środowiskowych i ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko powinno być zatem elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na rozwoju.

  1. Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, https://bdo.mos.gov.pl/
  2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta w sektorze gospodarki odpadami, Instytut Jagielloński, 2020
  3. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, https://www.kobize.pl/
  4. Eco-innovation and International Competitiveness of Enterprises, Results for European Union Member States, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2020

Więcej artykułów
Eksploruj nasz blog

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.