Zgłoś się do nas z informacją – do zgarnięcia nawet 25 000 zł!

Czytaj dalej

Co zrobić, żeby wziąć udział w akcji? - Zgłosić się do nas z informacją o firmie, która planuje wdrożenie lub modernizację systemu ERP, CRM lub chce przenieść swoją infrastrukturę do chmury! Za wartościowe tropy wypłacamy konkretne pieniądze.

Zapoznaj się z warunkami programu – umieściliśmy je w regulaminie – i zgłoś się do nas – możesz zadzwonić do naszego konsultanta Szymona Jankowskiego pod numer +48 691 740 794 lub wysłać zgłoszenie e-mailem na adres: sjankowski@anegis.com - skontaktujemy się z Tobą, żeby omówić szczegóły współpracy. 

Regulamin programu “Premia za informacje” (dalej „Regulamin”)

Postanowienia ogólne

 1. Program jest prowadzony pod nazwą „Premia za informacje” (dalej „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest ANEGIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, bud. D 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądownictwa przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472846, NIP 8971791899 (dalej „Organizator”). Organizator jest podmiotem przyznającym Wynagrodzenie w Programie.
 3. Koordynatorem Programu jest Agnieszka Janicka (e-mail: ajanicka@anegis.com telefon: +48 791 218 633).
 4. Program nie został stworzony, nie jest administrowany ani sponsorowany przez LinkedIn, Facebook, Instagram i inne platformy komunikacyjne - nie ponoszą one odpowiedzialności za przeprowadzenie Programu.
 5. Program rusza 16 czerwca 2021 roku i trwa do odwołania.  
 6. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (dalej „Uczestnik”).
 7. W ramach programu Wynagrodzenie otrzyma osoba fizyczna, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie i której pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu Organizatora z osobą z firmy zgłaszanej w Programie zostanie ocenione przez Organizatora jako wartościowe wg kryteriów przyjętych przez Organizatora opisanych w Załączniku 1.  
 8. Z każdym Uczestnikiem Programu Organizator skontaktuje się indywidualnie i poinformuje o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków Programu.

Zasady udziału w Programie  

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Programie musi jednocześnie spełnić poniższe warunki:
 • Zapoznać się z Regulaminem Programu i zaakceptować jego warunki.
 • Skontaktować się, telefonicznie, mailowo lub przez formularz, z Organizatorem, podając informacje zawarte w pkt. 2. poniżej.
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ANEGIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, bud. D 53-332 Wrocław.
 1. Informacje niezbędne, które Uczestnik musi podać, aby ubiegać się o Wynagrodzenie:
 • Imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • Nazwa Firmy zgłaszanej do Programu, zarys potrzeb w zakresie oferty Organizatora.
 1. Uczestnik oświadcza, że dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostały uzyskane w sposób naruszający jakiekolwiek prawa osób, w tym w szczególności: dóbr osobistych i prawa do ochrony wizerunku i są przekazywane za zgodą tych osób.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom anonimowość i zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, a tym samym nie przekazywania danych osobom i podmiotom trzecim, niezwiązanym bezpośrednio z Programem w charakterze Organizatora, chyba że Uczestnik sam zdecyduje się ujawnić swoje dane lub wyrazi zgodę na upublicznienie danych.
 3. W przypadku zgłoszenia Firmy i danych osoby do kontaktu w zgłaszanej Firmie przez więcej niż jedną osobę – Wynagrodzenie przysługuje Uczestnikowi, który zgłosił Firmę jako pierwszy. O rozstrzygnięciu zadecyduje data przesłania poprawnie wypełnionego formularza zawierającego wszystkie niezbędne informacje.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu, jeśli Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie jako niezbędnych do spełnienia, poda nieprawdziwe dane, jego działania będą sprzeczne z prawem, niezgodne z działaniami fair play, będą stanowiły nieuczciwą praktykę, będą naruszać interesy Organizatora lub godzić w jego wizerunek.

Wynagrodzenie

 1. Uczestnikom, którzy podadzą wymagane informacje i po weryfikacji (przez Organizatora) zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku 2. Przedsiębiorstwo spełniające łącznie kryteria wskazane w wymienionym załączniku nazywane jest w Regulaminie – Firma.

Kontakt z Uczestnikiem i przesłanie Wynagrodzenia

 1. Organizator skontaktuje się z każdym Uczestnikiem, który poda prawidłowe dane kontaktowe, w celu poinformowania go o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków udziału w Programie oraz, w przypadku przyznania Wynagrodzenia, w celu uzyskania danych niezbędnych do przesłania Wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Uczestnika.  
 2. Uczestnik, któremu zostało przyznane Wynagrodzenie, ma 10 dni roboczych na przesłanie danych niezbędnych do przesłania Wynagrodzenia. Po tym czasie Uczestnik traci prawo do Wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie prześle Organizator na numer konta bankowego podany w wiadomości do Organizatora od Uczestnika, w ciągu 30 dni od otrzymania tejże wiadomości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania lub podania błędnych danych oraz zmiany danych przed otrzymaniem Wynagrodzenia bez poinformowania o tym Organizatora.  

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu, uwagi i komentarze od Uczestników Programu można przesyłać mailowo na adres sjankowski@anegis.com.
 2. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, oczekiwane zadośćuczynienie, podpis reklamującego.
 3. Reklamacje Organizator rozpatrzy w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób kontaktowych ze zgłaszanych Firm (dalej „Dane osobowe”) jest ANEGIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław (dalej „Administrator”).
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu, wyłonienia Uczestników, którym zostanie przyznane Wynagrodzenie, przesłania i rozliczenia Wynagrodzenia, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe osób kontaktowych ze zgłoszonych przez Uczestników firm będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu biznesowego.
 4. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mogą mieć pracownicy Organizatora występujący w charakterze organizujących i realizujących Program oraz pracownicy Organizatora odpowiedzialni za nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów biznesowych w ramach Programu – w zakresie niezbędnym do zrealizowania Programu oraz nawiązania kontaktu z osobami zgłoszonymi przez Uczestników Programu.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie.
 6. Uczestnik, którego dane dotyczą oraz osoby zgłoszone przez Uczestników mają prawo do:
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany,
 • Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce przed skorzystaniem przez osobę prawa do wycofania zgody.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwracać się do Michała Rurarza powołanego przez Administratora, kierując wiadomości na adres sjankowski@anegis.com.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w Regulaminie.
 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Tekst Regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.

Załącznik 1. Kryteria kwalifikacji przydatności informacji

 1. Firma zgłaszana do Programu, aby spełniała warunki wymagane przez Organizatora, musi wykazywać się rocznym obrotem (stan na 2020 rok) w wysokości 180 mln zł lub więcej oraz w wywiadzie przeprowadzonym przez Organizatora musi wykazać chęć zakupu i wdrożenia systemu ERP, CRM lub rozwiązań chmurowych w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.
 2. Firma zgłaszana prowadzi otwarty proces wyboru i każdy zgłaszający się do niej oferent zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
 3. Firma zgłaszana jest w początkowym etapie wyboru rozwiązania, co umożliwia Organizatorowi dołączenie do grona potencjalnych oferentów.  
 4. Rozwiązania oferowane przez Organizatora w szczególności Dynamics 365 i Azure nie zostały wykluczone przez zgłaszaną Firmę.  

Załącznik nr 2.

 1. Wysokość wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie przekazanej informacji wg kryteriów opisanych poniżej:
 • Zgłoszenie Firmy spełniającej kryteria wg załącznika 1 - wynagrodzenie w wysokości 500 zł.
 • Zgłoszenie Firmy jak w punkcie powyżej wraz z danymi kontaktowymi osób prowadzących sprawę wyboru (wymagana wcześniejsza zgoda osób) - wynagrodzenie w wysokości 3000 zł - nie więcej niż 0,5% wartości produktów i usług, których nabyciem zainteresowana będzie zgłoszona Firma.
 • Zgłoszenie Firmy jak w punktach powyżej, z pomocą w kontakcie z zarządem Firmy – wynagrodzenie w wysokości 5000 zł - nie więcej niż 0,5% wartości produktów i usług, których nabyciem zainteresowana będzie zgłoszona Firma.  
 • Pomoc w doprowadzeniu do podpisania umowy z Firmą - wynagrodzenie w wysokości 25 000 zł - nie więcej niż 1% wartości produktów i usług, których nabyciem zainteresowana będzie zgłoszona Firma.
 1. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej stanowi kwotę brutto.  
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej wypłacone zostanie w formie uzgodnionej indywidualnie z Uczestnikiem.

Więcej komunikatów prasowych
Eksploruj więcej komunikatów prasowych

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.